top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.     Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden op deze website door Wendy Koens, geregistreerd bij KVK onder nummer 80063349. Door gebruik te maken van deze website en het boeken van diensten, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dien je geen gebruik te maken van onze website en diensten.

2.     Aard van de diensten
Wij bieden RTT-hypnotherapie aan, maar wij zijn geen artsen of psychologen. Onze diensten zijn bedoeld voor persoonlijke ontwikkeling, welzijn en zelfverbetering. Onze diensten zijn geen vervanging voor medische of psychologische behandelingen. Indien je medische of psychologische zorg nodig hebt, raden wij je aan om contact op te nemen met een gekwalificeerde zorgverlener.

3.     Vertrouwelijkheid
Wij behandelen alle informatie die je met ons deelt vertrouwelijk. Alle persoonlijke gegevens die je verstrekt, worden beschermd in overeenstemming met ons privacybeleid. Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming delen met derden, tenzij wettelijk verplicht. 
De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Het dossier (of een deel daarvan) wordt dan gekopieerd. Dit is kosteloos (met uitzondering van buitensporige verzoeken). Per 1 januari 2020 wordt het dossier conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. Verder bestaat er inzagerecht voor nabestaanden. Voor wat betreft de informatieplicht van de hulpverlener is er een aanvulling, t.w.: het zwaartepunt komt te liggen op het “samen” beslissen over de behandeling met de patiënt/cliënt.
De therapeut houdt zich aan geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld. 
Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken tarief.

4.     Afspraken en betaling
Voor het boeken van een dienst dien je een afspraak te maken via onze website of telefonisch contact met ons op te nemen. De betaling voor de diensten dient vooraf te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s, en zijn inclusief eventuele belastingen, tenzij anders vermeld.
Indien cliënt na het introductieconsult een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolgsessie, is er sprake van een behandelingsovereenkomst.
Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd
De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, c.q gespecificeerd. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer nodig zijn. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail dat men geen sessies meer wil afspreken. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail geen sessies meer te zullen geven. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is om de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde als de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie is afgesproken voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatstgehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie/ pakket een bedrag per sessie (of per pakket) afgesproken.

5.     Annulering en restitutie
Indien je een afspraak wilt annuleren of wijzigen, dien je dit ten minste 24 uur voor de geplande afspraak aan ons door te geven. Bij annuleringen binnen 24 uur voor de geplande afspraak behouden wij ons het recht voor om het volledige bedrag in rekening te brengen. Restituties worden niet verleend voor reeds geleverde diensten.

Indien de cliënt totaal geen transformatie ervaart na een traject, is een extra traject bespreekbaar.
De therapeut kan tijdens de sessie besluiten de sessie te stoppen indien cliënt onder invloed blijkt van alcohol en/of drugs. De kosten voor deze sessie worden alsnog in rekening gebracht. 

6.     Beperking van aansprakelijkheid
Wij streven ernaar om onze diensten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te leveren. Echter, wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten. Het gebruik van onze diensten is op eigen risico.
Cliënten met epilepsie of elke persoon met een diagnose uit het spectrum van ‘psychotische stoornissen’ of ‘complexe persoonlijkheidsstoornissen’, mogen geen hypnose ondergaan (contra indicatie). De therapeut aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Bij vragen hierover of enige onzekerheid is het belangrijk om hier open over te zijn. De informatie, technieken, methoden en aanbevelingen van/door de therapeut zijn niet bedoeld als vervanging van de diagnose en behandeling door een gekwalificeerde arts, ook niet om de behandeling van aandoeningen aan te moedigen door personen die niet gekwalificeerd zijn. Als u Rapid Transformational Therapy toepast terwijl u onder medische behandeling bent, om het even voor welke aandoening, pas dan niet uw voorgeschreven medicatie aan zonder toestemming van uw arts. Bij twijfel dient u medisch advies op te vragen. De therapeut heeft de nodige zorg en aandacht besteed aan de informatie die tijdens deze therapiesessie wordt gegeven en deze informatie wordt te goeder trouw verstrekt. De verstrekte informatie is niet bedoeld als medisch advies. Raadpleeg altijd uw huisarts voordat u van medicatie verandert en behandelingsalternatieven evalueert. De therapeut is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem/haar bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt. De therapeut heeft een volledige professionele aansprakelijkheidsverzekering en een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering bij BGI.UK.

7.     Intellectuele eigendom
Alle inhoud op onze website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, e-books, pdf’s, audio opnames, logo's en video's, is ons eigendom of wordt gebruikt met toestemming van de eigenaar. Het is niet toegestaan om onze inhoud zonder onze schriftelijke toestemming te kopiëren, reproduceren, wijzigen of distribueren. Dit geldt ook voor de gepersonaliseerde audio opnames n.a.v. een RTT sessie.

PRIVACYVERKLARING

 

Wendy Koens respecteert de privacy van de bezoekers van deze website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van de website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. 

 

De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

1. Wettelijke bepalingen

Website (hierna ook “de website”) : www.wendykoens.com

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “De beheerder”) : Wendy Koens , geregistreerd bij KVK onder nummer: 80063349.

 

2. Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen. 

 

3.  De content van de website 

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

4. Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

- de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website

- alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette

- de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

 

5. Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

 

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

- vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
- vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

 

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

 

6.  Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door de beheerder  en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatie gegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen. 

 

7. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via wendy@wendykoens.com.

 

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 1 maand worden verlengd.

 

8. Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

9.  Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: wendy@wendykoens.com.

 

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

 

10. Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

11. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend.

Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. 

 Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

  • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

  • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen.

      Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften               van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het                 bezoek plaatsvindt.

  • Geen overige cookies

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoontv-en-post/cookies#faq

 

12. Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

13. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

14. Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: wendy@wendykoens.com.

 

Deze algemene voorwaarden en privacyverklaring zijn sinds juli 2023 tot nader order van toepassing.

bottom of page